تربیت فرزندان

تربیت فرزندان

فرزندان - ارسال شده در

یکی از مهم ترین اهداف زندگی مشترک یا همان ازدواج ادامه دادن نسل و به وجود آوردن فرزند است . با آمدن فرزند  به زندگی مشترک ئایه و بنیان زندگی بسیار محکم تر می شود و پدر و مادر تمام سعی خود را می کنند تا فرزندی که به دنیا اورده اند به بهترین نحو تربیت کنند و همینط پرورش دهند که ...