دلایل بد اخلاقی همسر و راه های درمان آن

دلایل بد اخلاقی همسر و راه های درمان آن

بداخلاقی با همسر - ارسال شده در

  بد اخلاقی! یکی از بدترین ویژگی هایی است که ممکن است در هر کسی وجود داشته باشد که می تواند او را از جامعه و اطرافیانش بسیار دور کند به طوریکه هیچ کسی برای او اهمیتی قائل نباشد و به شخصیتی منزوی تبدیل شود. بد اخلاقی چیست؟! دادو بیداد ،عصبی شدن ،کتک زدن همسر یا  فرزندان و ...